Duurzaamheid

Environment, Social & Governance (ESG)

Forum Estates heeft de ambitie om haar activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren. Het bedrijf gelooft dat het hiermee op lange termijn waarde kan creëren voor al zijn stakeholders.

Om deze ambitie kracht bij te zetten ontwikkelt Forum Estates momenteel in overleg met een derde partij een strategisch ESG-kader. Bij de ontwikkeling van dit kader zal de onderneming in overleg treden met haar belangrijkste stakeholders om een materialiteitsmatrix op te stellen en de belangrijkste aandachtspunten te identificeren waaraan de onderneming prioriteit zal geven om haar activiteiten duurzamer te maken. Dit moet Forum Estates in staat stellen duidelijke doelstellingen op korte en lange termijn te ontwikkelen en een stappenplan op te stellen om deze doelstellingen te bereiken. Het strategische ESG-kader zal naar verwachting tegen de zomer van 2023 voltooid zijn.

Ondertussen blijft het bedrijf zoveel mogelijk in gesprek met zijn stakeholders om bewustzijn voor duurzaamheid te creëren en vooruitgang te boeken in zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van de kansen die Forum Estates reeds heeft geïdentificeerd en de vooruitgang die reeds is geboekt.

United Nations Sustainable Development Goals

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG) aangenomen als een dringende oproep om 17 wereldwijde milieu- en sociaaleconomische problemen aan te pakken. De SDG’s bieden een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet.

Forum Estates heeft hieronder de SDG’s geïdentificeerd die het meest relevant zijn voor haar activiteiten en waaraan het bedrijf denkt de grootste bijdrage te kunnen leveren. Voor elke SDG wordt een kort overzicht gegeven hoe het bedrijf reeds bijdraagt en wat de toekomstige mogelijkheden zijn.

Good health and well-being

De werknemers zijn de belangrijkste stakeholder waarop deze SDG is gericht. Het bedrijf probeert nu al de gezondheid van zijn werknemers te ondersteunen door gratis fruit en water op kantoor ter beschikking te stellen. Daarnaast kunnen medewerkers flexibele uren werken en mogen ze meerdere dagen per week thuiswerken om een gezonde balans tussen werk en privé te behouden. Forum Estates ondersteunt ook de ontwikkeling van haar medewerkers door relevante trainingen en opleidingen aan te bieden en te stimuleren.

Verdere vooruitgang kan geboekt worden door medewerkers pro-actiever te stimuleren tot een actieve en gezonde levensstijl.

Gender equality

Momenteel is 30% van de werknemers vrouw en 70% man. Het Executive Committee kent een 50-50 verdeling en een derde van de leden van de Raad van Bestuur is vrouw.

Forum Estates heeft als doel de bovengenoemde verdelingen verder in evenwicht te brengen.

 

 

Clean water and sanitation

Op verschillende locaties in België en Nederland zijn preventieve maatregelen tegen overstromingen genomen, zoals waterdoorlatende verharding op parkeerplaatsen, groene daken, installaties voor de buffering, vertraagde doorstroming en de opslag van regenwater ter plaatse. Op sommige van deze locaties wordt het opgevangen regenwater door de huurders gerecupereerd om te worden gebruikt voor hun waterbehoeften.

 

Affordable and clean energy

Forum Estates verhuurt haar vastgoed casco, waarbij de huurder zelf bepaalt hoe hij de beschikbare ruimte gebruikt, welke technische installaties hij installeert en welke energiecontracten hij afsluit. Het bedrijf heeft dus een beperkte invloed op het type energiebronnen en de energie-efficiëntie van de technische installaties van de huurder. Niettemin tracht Forum Estates (1) (hernieuwbare) energie-efficiëntie af te dwingen door middel van groene huurclausules en (2) bewustwording te creëren voor hernieuwbare energie door een duurzame schil aan te bieden. Een groen addendum heeft als doel een duurzaam gebruik van het gehuurde door de huurder te verzekeren. Door het opnemen van een dergelijk addendum besluiten de vennootschap en de huurder gezamenlijk te zoeken naar oplossingen om het duurzame gebruik van het gehuurde goed te verbeteren. Dergelijke oplossingen omvatten onder meer het delen van gegevens over elektriciteits-, gas- en waterverbruik, de installatie van hernieuwbare energiebronnen en de implementatie van systemen voor regenwateropvang en afvalbeheer.

Daarnaast zijn op verschillende locaties zonnepanelen en EV-laadstations aanwezig. Deze zijn deels eigendom van de vennootschap, deels geïnstalleerd door huurders zelf en deels geïnstalleerd via een verleend opstalrecht. De zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van ongeveer 2.500kWp, verdeeld over elf locaties in zowel België als Nederland. Tot nu toe zijn veertien EV-laadstations geïnstalleerd op drie verschillende locaties in België.

Forum Estates heeft onlangs die activa geïdentificeerd die de mogelijkheid bieden om fotovoltaïsche panelen en/of EV-laadstations te installeren en is momenteel in gesprek met verschillende van haar grotere huurders om tot een overeenkomst te komen over de installatie van dergelijke duurzame energieoplossingen in de nabije toekomst. Forum Estates merkt dat de vraag van huurders naar zonnepanelen de laatste tijd toeneemt, vooral door de oprukkende energiecrisis. Een gelijkaardige trend is merkbaar voor EV-laadstations aangezien dit de aantrekkelijkheid van een winkelunit verhoogt. Forum Estates is ervan overtuigd dat dit de groei van haar bijdrage aan lokaal opgewekte groene energie zal ondersteunen.

Sustainable cities and communities

Dit is waarschijnlijk de SDG waar Forum Estates de grootste impact kan hebben door de duurzaamheid van zijn eigendommen te verbeteren. Zoals hierboven vermeld, verhuurt het bedrijf zijn gebouwen casco, waardoor het verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gebouwschil (het dak en de muren) en de parking. Om de algemene duurzaamheid van haar portefeuille te verbeteren, heeft Forum Estates een meerjarenonderhoudsplan voor haar ruwbouw en parkings opgesteld. Het plan houdt rekening met de leeftijd van de activa en met de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen (aangezien het belangrijk is om een vrij recent gerenoveerde dakbedekking te hebben om onderbrekingen van de energieproductie voor dakonderhoud te vermijden). De belangrijkste aandachtspunten van de onderhoudswerkzaamheden zijn de verbetering van de energieprestaties van de schil door isolatie en het gebruik van duurzame materialen.

Een groot deel van de activa van het bedrijf maakt deel uit van een grotere mede-eigendom. Forum Estates zit dus niet altijd aan het stuur van de onderhoudswerken, aangezien de deelname van minstens de meerderheid van de mede-eigenaars nodig is om de onderhoudswerken op deze locaties goed te keuren en uit te voeren. Het bedrijf heeft echter ook hier een verhoogd bewustzijn inzake duurzaamheid opgemerkt, wat de duurzaamheid van de portefeuille zou kunnen verbeteren.

Responsible consumption and production

De focus van Forum Estates op supermarkten en haar sterke relatie met verschillende supermarktketens biedt mogelijkheden in de strijd tegen zowel voedselverspilling als honger. Het bedrijf onderzoekt deze mogelijkheden en heeft verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in deze domeinen geïdentificeerd. Het verbindt zich ertoe om een deel van zijn winst te schenken aan één of meer van deze organisaties.

 

Climate action

Verschillende maatregelen die in de bovenstaande SDG’s worden genoemd, dragen bij aan de strijd tegen klimaatverandering, zoals hernieuwbare energiebronnen, duurzame gebouwen en het tegengaan van voedselverspilling. Daarnaast rolt de onderneming groene huurclausules uit in nieuwe en vernieuwde huurovereenkomsten en versnelt zij het proces om haar wagenpark groener te maken. Op dit moment vallen al bijna 50 contracten onder een groene lease en 75% van het wagenpark wordt al aangedreven door een hybride of volledig elektrische motor. Het bedrijf streeft ernaar groene huurclausules verder te integreren in alle nieuwe of vernieuwde leaseovereenkomsten en enkel nog hybride of volledig elektrische wagens aan het wagenpark toe te voegen.

Forum Estates wil in de toekomst een duidelijker zicht hebben op het totale water- en CO²-verbruik. Om gegevens over water- en energieverbruik te verzamelen, heeft Forum Estates voor een beperkt aantal locaties al datametersystemen geïnstalleerd. Het doel is om zoveel mogelijk sites te voorzien van dergelijke datameters. De mogelijkheid om dergelijke gegevensmeetsystemen te installeren is opgenomen in de groene huurclausule. De monitoring van het water- en energieverbruik moet leiden tot een bewuster en efficiënter verbruik. Huurders sluiten echter individuele contracten voor hun energie- en watervoorziening, wat het verzamelen van gegevens over hun individuele verbruik bemoeilijkt.

Een groot deel van de portefeuille van het bedrijf bestaat uit relatief kleinere panden, waarvoor Forum Estates zich engageert om ook de duurzaamheid ervan te verbeteren. Alternatieve eigenaren voor deze relatief kleinere activa zijn kleinere particuliere investeerders, die minder of geen stimulans, minder mogelijkheden en minder capaciteit hebben om de duurzaamheid van hun gebouw te verbeteren. Het bedrijf gelooft dat het daarom de best geplaatste eigenaar is om de duurzaamheid van deze gebouwen op grotere schaal te verbeteren.

Corporate Governance

Forum Estates heeft een Corporate Governance Charter opgesteld in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code 2020, waarin de belangrijkste aspecten van de corporate governance van de vennootschap worden beschreven.